Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Leeswijzer en samenvatting

In deze 2e kwartaalrapportage 2022:

 • Treft u onder Financiële uitkomsten de uitkomsten van de (gewijzigde) begroting aan, met presentatie van diverse ontwikkelingen;
 • Is de post Onvoorzien aangewend voor €25.000, waarna er een saldo resteert van €140.000;
 • Treft u in het hoofdstuk Monitor een totaaloverzicht aan van de doelstellingen en prestaties, waarin u door middel van filters een selectie kunt maken. Tevens is hierin de relatie met het desbetreffende programma gelegd. Tevens kunt u hier zien welke doelstellingen en prestaties zijn aangepast.
  • Er zijn binnen het programma Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt 2 prestaties gewijzigd;
  • Er is binnen het programma Meedoen 1 prestatie gewijzigd.
 • Wordt op Programmaniveau toegelicht:
  • De status van de doelstellingen en de prestaties, met waar nodig een toelichting daarop;
  • De wijzigingen van de begroting, waarvoor een besluit wordt gevraagd;
  • Het standenregister met het verloop van de begrotingscijfers in 2022;
  • De stand van zaken van de lopende investeringen.
 • Wordt als Nieuw beleid voorgesteld om budget beschikbaar te stellen voor Hanzejaar 2023 en Organisatieontwikkeling;
 • Wordt onder Resultaatbestemming de toevoegingen aan en onttrekking uit de reserves in deze periode gepresenteerd en het standenregister Reserves gepresenteerd met het verloop van de cijfers in 2022;
 • Wordt de stand van zaken op projectniveau weergegeven van de Grote projecten (leidraad grote projecten);
 • Wordt de stand van zaken van aanbevelingen van de Rekenkamer gepresenteerd;
 • Wordt tot slot de stand van zaken van openstaande moties en toezeggingen weergegeven in de bijlagen 1 en 2. .