Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Renteresultaat

Het renteresultaat in 2022 op basis van de 2e kwartaalrapportage bedraagt €410.000 voordelig. Dit is €128.000 positiever dan het in het 1e kwartaalrapportage benoemde voordeel van €282.000. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd.
Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds een hogere doorbelasting van de rente (van 2,3 % naar 2,41%) aan de voorraad gronden. Anderzijds hebben wij lagere rente uitgaven omdat wij minder leningen hebben aangetrokken dan begroot. De inmiddels gestegen kapitaalmarkt heeft nog geen effect op ons renteresultaat.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Met name ten aanzien van de investeringen in programma Leefomgeving wordt aangegeven dat vertraging in de programmering bij de uitvoering kunnen ontstaan door de voorziene toename van kosten.

Prijsstijgingen

Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien van energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. De omvang van deze prijsstijgingen wordt op dit moment uitgezocht. BIj de begrotingsbehandeling komen wij hierop terug.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen, betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

A1 Bedrijvenpark Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

De Nieuwe Keizer

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Op koers

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer

Op koers

Op koers

Op koers

Initiatieffase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Slim warmtenet Zandweerd, fase 1

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .