Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

In het Treasurystatuut is vastgelegd dat in de paragraaf financiering van de tweede en vierde kwartaalrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de treasury activiteiten zoals weergegeven in de paragraaf financiering van de begroting van het lopende jaar.

De Gemeente Deventer heeft in de afgelopen periode van zes maanden geen liquiditeitsknelpunten gehad. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren.

Het renteresultaat is circa €260.000 gunstiger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een lagere financieringsbehoefte en een hogere rentetoerekening aan de grondexploitaties. Per saldo leidt dit tot een verwacht positief renteresultaat in 2022 van €370.000.