Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2022

Stortingen

Burger en Bestuur

Deventer 2040

Reserve overlopende uitgaven

60

Burger en Bestuur

Molukse graven

Reserve Molukse graven

200

Leefomgeving

Aanvullend krediet investeringsprojecten

Reserve kapitaallasten

1.420

Herstructurering en Vastgoed

Zomeractualisatie grondexploitatie

Egalisatiereserve weerstand

834

Meedoen

Vrijval 2021 Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang

Reserve Sociaal Domein

2.272

Bedrijfsvoering

Roadmap ICT

Reserve DOWR I kapitaallasten

627

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat 2022

Generieke weerstandsreserve

132

Saldo Stortingen

5.545

Puttingen

Herstructurering en Vastgoed

Zomeractualisatie grondexploitatie

Egalisatiereserve weeerstand

245

Meedoen

Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10

Reserve onderhoud gebouwen

12

Meedoen

Aanbesteding renovatie Polstraat 8-10

Reserve BW-MO

310

Meedoen

Buurt initiatieffonds

Reserve versterking sociale sturctuur wijken en dorpen

220

Meedoen

Vrijval 2021 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Reserve BW-MO

5.917

Bedrijfsvoering

Deventer 2040

Reserve overlopende uitgaven

-40

Bedijrsvoering

Doorontwikkeling financiele functie

Reserve overlopende uitgaven

-77

Saldo Puttingen

6.587

Saldo

1.042