Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Projectnaam

Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

I. Duursma-Wigger

Rapportagedatum

tweede kwartaal 2022

Basisinformatie Project

Op 26 januari 2022 heeft de raad een besluit genomen over de huisvesting Burgerweeshuis op basis van de onderzoeken naar fasering op de alternatieve locaties (4advies) en naar de businesscase/ exploitatie van een toekomstbestendig poppodium (Berenschot). In opdracht van de raad zijn twee scenario’s onderzocht, in samenwerking met Burgerweeshuis: verbouwing van de huidige locatie of vestiging op een alternatieve locatie. Voor het scenario van een alternatieve locatie heeft de raad gevraagd om de mogelijkheden van fasering te onderzoeken en om ter afronding van de initiatieffase één voorkeursscenario voor te leggen. In het raadsvoorstel waarover op 26 januari jl. is besloten is het scenario ‘In één keer over’ naar de Sint Olafstraat 5 als voorkeursscenario voorgelegd.

De raad heeft het college opgedragen het huisvestingsproject Burgerweeshuis aan te merken als groot project zoals bedoeld in de Leidraad Grote Projecten (Voorjaarsnota 2021, motie 10b.1). Conform raadsbesluit en leidraad is het project overgegaan naar de Verkenningsfase met als doel/ projectresultaat najaar 2022 een raadsbesluit over het verfijningsonderzoek naar de voorkeurslocatie (incl. risico’s en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en businesscase/ exploitatie BWH).  

Binnen de Verkenningsfase onderscheiden we, conform de Evaluatie Leidraad Grote Projecten, de Definitie-, Ontwerp- (VO en DO) en Voorbereidingsfase. Met dit raadsbesluit wordt de Definitiefase afgerond. Bij een ‘GO’ besluit gaat het project over naar de Ontwerpfase, waarover de raad besluit.

Het raadsbesluit van 26 januari 2022 is gegaan over het voorstel van het college om:

  • De initiatieffase af te ronden op basis van het Initiatiefdocument huisvesting Burgerweeshuis
  • Het college opdracht te geven de Verkenningsfase te starten voor de Sint Olafstraat 5 op basis van het scenario ‘in een keer over’
  • Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor het verfijningsonderzoek en dit te dekken uit de gereserveerde € 4 miljoen voor de huisvesting van het Burgerweeshuis
  • Het project te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten

Achtergrond
De aanleiding voor het onderzoek naar een toekomstscenario voor Burgerweeshuis komt voort uit twee invalshoeken: cultuur en vastgoed. Het nadenken over de toekomst van deze culturele instelling is het afgelopen decennium een doorgaand proces geweest. Burgerweeshuis is sinds 1984 als jongerencentrum gevestigd aan de Bagijnenstraat en wordt sinds 1994 gebruikt als toonaangevend poppodium dat jaarlijks circa 70.000 bezoekers trekt. Burgerweeshuis vormt als poppodium  een belangrijke schakel in de keten popmuziek in Landsdeel Oost en is onderdeel van het Convenant van Basis tot Booster. Het gemeentelijk pand (en de huurovereenkomst) is echter niet meegegroeid met de bedrijfssituatie. De programmering en activiteiten die Burgerweeshuis uitvoert zijn niet meer passend in en op de huidige locatie. Dit heeft geleid tot geluidsoverlast en onrust bij omwonenden van Burgerweeshuis. De geluidsoverlast speelt al langer; in 2021 is aan Burgerweeshuis naar aanleiding van geluidsmetingen een last onder dwangsom opgelegd. Hierdoor heeft Burgerweeshuis noodzakelijk de programmering moeten afschalen. Vanwege de coronamaatregelen waren de activiteiten al op een lager pitje en deels geprogrammeerd in Burgerhaven, waar de coronamaatregelen beter konden worden toegepast. Hiervoor loopt een traject buiten de scope van dit project om, al houden beide trajecten elkaar nauw op de hoogte.  

Met dit project beoogt het college een volgende stap te zetten in de realisatie van een toekomstbestendig poppodium in de gemeente Deventer. In het Bestuursakkoord (2018-2022) is hierover het volgende opgenomen:

“Het Burgerweeshuis heeft plannen voor een grote verbouwing. In het najaar verschijnt een verfijningsonderzoek. Daarmee en met de Cultuurvisie, wordt duidelijk wat de behoeften en de mogelijkheden zijn en kunnen we keuzes maken. Zo komt een lang gekoesterde wens om het poppodium goede huisvesting te bieden, die past bij de kwaliteit van de programmering, dichterbij. Daarnaast willen we programmering die aantrekkelijk is voor jongeren en de instellingen worden daartoe uitgedaagd.”

Het nieuwe bestuursakkoord (2022-20226)
In het nieuwe bestuursakkoord is de ambitie voor Burgerweeshuis als volgt verwoord:
“De Nieuwe Keizer (DNK) en het Burgerweeshuis (BWH) geven we een blijvende toekomst in Deventer. Als de benodigde investeringen en exploitatiebijdragen uit de verkenningsfase niet significant afwijken (buiten uitzonderlijke prijsstijgingen) van de inzichten uit de initiatieffase, realiseren we DNK en het BWH. Voor het BWH wordt in de verkenningsfase ook het medegebruik door derden meegenomen als aandachtspunt voor de exploitatie.”
Daarom zullen we deze projecten in de besluitvorming in samenhang met elkaar voorbereiden.

Besluitvorming

Het traject dat zich richt op de definitiefase is gestart vanaf raadsbesluit d.d. 26 januari 2022. Dit raadsbesluit gaat onder andere over de uitkomst van het verfijningsonderzoek voor Sint Olafstraat 5 (incl. risico’s en beheersmaatregelen, vastgoed investering/ exploitatie en organisatieontwikkelingsplan/ exploitatie BWH) en het benodigd krediet voor de volgende fase.  

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

Het project dat zich richt op de definitiefase, is in Q1 2022 van start gegaan conform het raadsbesluit van 26 januari 2022 (2021-149). Bij dit besluit is een motie aangenomen, waarin de raad vraagt naar een startsessie om input te kunnen geven op de verkenningsfase. Voor deze startsessie die op 2 maart jl. heeft plaatsgevonden, heeft het college een raadsmededeling en het plan van aanpak voor de definitiefase aan de raad aangeboden. In deze startsessie is een toelichting gegeven op o.a. projectfasering, risico’s en beheersmaatregelen en op het verfijningsonderzoek. De raad heeft haar wensen, ideeën en suggesties meegegeven. Het college heeft toegezegd om een risicosessie voor de raad te organiseren. Er is gewacht op de nieuwe bestuurlijke coalitie voor het houden van deze risicosessie.

Bureau 4advies heeft opdracht gekregen om het verfijningsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is opdracht gegeven aan externe bureaus voor o.a. de bouwhistorische verkenning, constructief onderzoek, getekend Programma van Eisen (PvE), installatietechniek en akoestisch onderzoek. Het projectteam met vertegenwoordigers vanuit de gemeente en Burgerweeshuis begeleidt deze onderzoeken. Vertegenwoordiging vanuit de netwerkorganisatie “ De Nieuwe Oost” is als facultatief aan het projectteam toegevoegd.

In het projectteam worden de risico’s van dit project regelmatig gemonitord en waar deze zich voordoen en gevolgen hebben voor het besluitvormingstraject, worden college en raad geïnformeerd. Een van de grootste risico’s is het niet kunnen verwerven van het pand Sint Olafstraat 5, waarin Burgerhaven – het pop-up podium van Burgerweeshuis is gevestigd, dat in particulier bezit is. Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan de transformatie opgave van het pand (met monumentale waarde), de onzekere ontwikkeling van het Havengebied (en in dit verband de motie van de gemeenteraad over de gemeentelijke ambities t.a.v. wonen).

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Behoeft aandacht

Voor dit project is bij raadsbesluit een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 150.000.  

Tot 1 juli jl. is voor een bedrag van € 83.721 aan onderzoeksopdrachten aangegaan en € 44.688 aan ureninzet. Daarnaast is er een bedrag van € 20.000 aan kosten gemaakt voor ondersteuning door het expertbureau Building Leisure, dat ook De Nieuwe Keizer ondersteunt. Daarmee komen we in totaal op € 148.409 en blijven we in Q2 binnen het voorbereidingskrediet.

Een verkenning naar potentiële dekkingsmogelijkheden d.m.v. subsidies/ cofinanciering (Rijk, provincie) wordt later meegenomen als onderdeel van het Gebiedsprogramma Centrumschil.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

(nog) niet van toepassing in deze projectfase

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

In deze fase is het risico nog steeds groot op het niet kunnen realiseren van een toekomstbestendig poppodium door het niet kunnen verwerven van het beoogde pand. Als risicobeheersmaatregel op het project is een huurverlenging met de pandeigenaar afgesproken waardoor we meer tijd hebben voor een gedegen onderhandelingstraject. Recent is er op basis van gesprekken met de pandeigenaar een nieuw collegebesluit genomen om de huur te verlengen van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023 met een opzegtermijn van 3 maanden.

De visie op het Haveneiland en de woningbouwopgave in dit gebied worden steeds actueler. Een gewijzigde visie kan van invloed zijn op de plannen van het Burgerweeshuis op het Haveneiland. Met als gevolg vertraging en het ontstaan van uiteenlopende verwachtingen en ambities.

Het gehele project richting (eventuele) realisatie van een nieuw poppodium kent meerdere risico’s, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico’s. Deze zijn in de initiatieffase meegenomen in een uitgebreide risicoanalyse onder begeleiding van de concern controller. De risico’s worden actief gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden gedurende het project verder uitgewerkt en besproken met het college. De raad wordt geïnformeerd over de actuele risicoanalyse en de beheersmaatregelen.

Samenwerking tussen DNK en het BWH zal, conform Coalitieakkoord, verder onderzocht worden.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking totaalplanning?

Behoeft aandacht

Raadsvoorstel eind september 2022 gereed, verwacht raadsbesluit november 2022.

Communicatie

Communicatie

Op koers

De communicatie vanuit het project waarin zowel Burgerweeshuis als de gemeente zijn vertegenwoordigd, hangt nauw samen met de huidige situatie aan de Bagijnenstraat en de relatie met omwonenden.

Overige informatie

Dit project hangt nauw samen met 2 andere gemeentelijke trajecten waarover besluitvorming nog moet plaatsvinden, namelijk:

  • Ontwikkelbeeld Bergweide 3-4 en Havenkwartier en de aangenomen motie over wonen: de beide moties (BWH en Havenkwartier) kunnen leiden tot tegenstrijdige (gebieds-)belangen.
  • Ambitiedocument Wonen en Voorzieningen – versterken arbeidsmarkt en verjongen: het belang van voorzieningen voor jongeren, waaronder een toekomstbestendig poppodium in het Havenkwartier, wordt in de routekaart onderschreven. Daarnaast zit er een stevige ambitie op groei en daarmee druk op (nieuwe) woningbouwlocaties.