Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Zorgfraude in Deventer

Aanbeveling

Stand van zaken

1. Organiseer rechtmatigheidstoezicht in de Jeugdzorg

Intern is er iemand voor 8 uur vrijgemaakt voor rechtmatigheidstoezicht.

Aanbeveling

Stand van zaken

2. Versterk de informatievoorziening over zorgfraude

De hierboven genoemde toezichthouder werkt samen met de back office, toegangsmedewerkers en beleid. Zorgaanbieders zullen geïnformeerd worden over de aanwezigheid van de toezichthouder.

Aanbeveling

Stand van zaken

3. Blijf investeren in fraudealertheid

Naast de capaciteitsuitbreiding zullen de medewerkers van team toegang, back office en beleid alert zijn op fraude. Dit is een continue punt van aandacht.

Aanbeveling

Stand van zaken

4. Maak de fraude aanpak expliciet.

Dit zal een onderdeel worden van de werkzaamheden van de kwaliteitsmedewerker back office. Er is een fraude risico plan bij publiekscontacten (backoffice).

Aanbeveling

Stand van zaken

5. Blijf als raad betrokken bij het voorkomen en bestrijden van zorgfraude.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidskader met de werktitel ‘visie toezicht rechtmatigheid en kwaliteit binnen WMO, Beschermd Wonen en jeugd. Dit om de context te schetsen waarbinnen de toezichthouders werken.
Het beleidskader wordt in het 4e kwartaal van dit jaar aan de raad aangeboden.

Aanbeveling

Stand van zaken

6. Identificeer lessen voor de Wmo-zorg.

Aanbeveling 6 richt zich op de uitvoering van de WMO en vraagt een goed gesprek tussen de Raad en het College om ook voor de WMO dit nader te bekijken. Dit betekent dat de nu lopende aanbesteding stop gezet zou moeten worden. Dit is onwenselijk. De raad heeft in het huidige beleidskader een afweging gemaakt tussen keuzevrijheid en beheersbaarheid. Bij de volgende versie van het beleidskader zullen we met de aanbevelingen van de rekenkamer opnieuw kritisch kijken en de afweging opnieuw maken.

Onderzoek Rekenkamer Uitvoering WOB-verzoeken

Aanbeveling

Stand van zaken

1. Zorg voor sturingsinformatie

Momenteel wordt dit onderzocht en wordt er meer gestuurd op een juiste dossiervorming in het zaaksysteem, zodat betere sturingsinformatie kan worden achterhaald.

Aanbeveling

Stand van zaken

2. Organiseer centrale coördinatie in de interne organisatie

Vorig jaar is dit bij de Concernstaf geregeld. Momenteel onderzoeken we hoe we dit structureel kunnen organiseren.

Aanbeveling

Stand van zaken

3. Versterk de informatievoorziening voor de gemeenteraad

Met de invoering per 1 mei 2022 zijn we verplicht in de P&C-cyclus te rapporteren over de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). We onderzoeken nu hoe we dat op de beste manier kunnen doen.

Aanbeveling

Stand van zaken

4. Vergroot de toegankelijkheid om een Wob-verzoek in te dienen

Bij de invoering van de Woo per 1 mei 2022 wordt deze aanbeveling doorgevoerd. Het is dan wettelijk verplicht om de toegankelijkheid via verschillende kanalen (mondeling, digitaal en schriftelijk) mogelijk te maken.

Aanbeveling

Stand van zaken

5. Meer aandacht voor de actieve openbaarheid

In de Woo zijn elf informatie-categorieën genoemd die actief openbaar moeten worden gemaakt. Voor deze verplichting is een ruimte fasering geboden van enkele jaren. Er wordt op dit moment al veel actief openbaar gemaakt. Momenteel onderzoeken we hoe Deventer de actieve openbaarmaking van stukken de komende jaren zo goed mogelijk kan doen en of hier beleid voor nodig is.