Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Bedrijventerrein A1

Projectnaam

A1 Bedrijvenpark Deventer

Portefeuillehouder

T. Walder

Rapportagedatum

juli 2022

Website

Basisinformatie Project

Zuidelijk van de A1 en gelegen tussen de N348, het dorp Epse en de spoorlijn Deventer-Zutphen ligt de locatie voor de vestiging van een nieuw bedrijventerrein: A1 Bedrijvenpark. Het totale projectgebied is circa 120 ha. groot, waarvan 60 ha. netto uitgeefbaar is voor de vestiging van bedrijven om daarmee een belangrijke impuls te geven aan de economische groei en de werkgelegenheid in Deventer.

A1 Bedrijvenpark is voor Deventer een belangrijke ontwikkelingslocatie voor bedrijven. Deventer heeft lang geen uitbreidingsmogelijkheden gehad, waardoor grote nieuwvestigers en lokale bedrijven die wilden doorgroeien nergens terecht konden. A1 Bedrijvenpark is door haar aard en ligging zeer geschikt voor logistiek, duurzame maakindustrie en voor lokale bedrijven die willen doorgroeien.

Oorspronkelijk betrof het terrein grondgebied van de gemeente Gorssel en provincie Gelderland. In een convenant (1999/2004) zijn diverse afspraken en beperkingen opgenomen voor A1 Bedrijvenpark. Dit gaat op voor milieucategorieën, bouwhoogtes, afstand tot de bebouwing en afspraken over grondwallen en bufferzones. Door het zorgvuldig inpassen van de belangen van flora en fauna wordt een kwalitatief goed plan verkregen waarin ecologische zones een belangrijke plek hebben gekregen en waarin bescherming van soorten, natuur-inclusief bouwen en een fijne werkomgeving vanzelfsprekendheden zijn.

In mei 2013 is het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark, 1e partiële herziening onherroepelijk geworden. Het exploitatieplan was al onherroepelijk. Hiermee was de weg vrijgemaakt om met de realisatie te starten. Per december 2014 is de onderdoorgang onder het spoor gereed en is de deur naar het bedrijvenpark echt open. Het oostelijke deel is bouwrijp gemaakt (wegen, terrein op hoogte brengen, NUTS, riool, etc) en vanaf 2015 zijn de eerste bedrijven er zich gaan vestigen.

Het terrein heeft hoge duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is de maximale milieucategorie 3.2, wat betekent dat bedrijven uitgedaagd worden om te innoveren om zich te kunnen vestigen op A1 Bedrijvenpark. Vanaf de start is gekozen om het A1 Bedrijvenpark aardgasloos te maken. Dit vergt vernieuwende manieren van bouwen en het inrichten van bedrijfsprocessen. Zo zijn er twee windmolens direct aangesloten op het terrein en er is een LNG tankstation gerealiseerd. Daarnaast zijn er op dit moment initiatiefnemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van een smart energy hub. Doelstelling is om een toekomst vast bedrijvenpark te realiseren dat over 20 jaar nog steeds aantrekkelijk en concurrerend is om bedrijven te kunnen binden. De groene setting geeft ook invulling aan het duurzame karakter.

Waterstof
Het Nederlandse waterstofproject DREAMH2AUL is officieel gestart. Het project omvat de ontwikkeling en het testen van twee 44-tons waterstof-elektrische vrachtwagens en het toevoegen van een waterstof-vulpunt aan een tankstation op het A1 bedrijvenpark Deventer. De waterstof die geleverd wordt bij dit tankstation zal uitsluitend groen zijn.  De planning is dat medio 2023 zullen zowel het vulpunt als de vrachtwagens operationeel zijn.  

Besluitvorming

Samenvatting van de bestuurlijke besluitvorming omtrent A1 BP:

- Bestuurlijke besluitvorming Bestemmingsplan, exploitatieplan, beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie (Raad, november 2009);
- Concessieovereenkomst met Cofely is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Onderdeel van de concessieovereenkomst is de anterieure overeenkomst voor de windturbines met Cofely. Deze is door college goedgekeurd op 19 februari 2013 en ondertekend op 22 februari 2013. Cofely heeft daarvoor op 22 februari 2013 een overeenkomst getekend met Raedthuys Windenergie voor ontwerp, realisatie en exploitatie van de windturbines;
- Beleid reclamemasten langs de A1 (februari 2016);
- Jaarlijkse actualisering van de GREX, door en college en raad middels de jaarrekeningen vastgesteld, in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;  
- Raadsbesluit Herijking ontwikkelstrategie West (april 2020);
- Collegebesluit Aankoop gronden Derks (april 2020);
- Raadsbesluit vaststelling herziening Bestemmingsplan en Exploitatieplan A1 BP (sept. 2020);
- Collegebesluit Uitgiftestrategie ‘West’ (2021);
- Verkoopstrategie A1 bedrijvenpark West (2022);
- A1 aankoop verkoop en zelfrealisatie HBC (2022)
- Vaststelling 4e herziening exploitatieplan A1 Bedrijvenpark (juli 2022)

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

De gemeente Deventer heeft tot en met 2022 ruim 33,3 ha. geleverd bij de notaris voor het oostelijke deel van A1 bedrijvenpark.
In Q2 2022 is één kavel verkocht en geleverd aan Coffr / MCB-direct van 0,76 ha groot. Er resteren nog 2 kavels.

Verkoopstrategie   
 In de verkoopstrategie van het Oostelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer werd gewerkt met het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt” - en een flexibele kavelindeling. Sinds 2020 is de vraag naar kavels sterk gestegen en is er sprake van veel meer vraag dan aanbod.   
 Op 9 maart 2022 is er een informatiesessie geweest voor de gemeenteraad over de verkoopstrategie. Hierbij zijn de uitgangspunten van de verkoopstrategie besproken:   
- Diversiteit / soorten bedrijven (maximaal 50 % XXL – XL kavel voor logistiek)
- Kavelgrootte; verschillend kavelmaten; (sturen op verschillende kavelmaten)
- Duurzame energievoorziening: Dak vol leggen met zonnepanelen, biogas, smart energy hub)
- Circulaire bouw: reductie van materialen, demontabel bouwen, MPG 0,50m²

De uitgifte gaat op volgende wijze:
1. Verkoop via inschrijving/pitch 15 kavels
De vraag naar bedrijfskavels is veel groter dan het aanbod. Er wordt daarom voorgesteld om 15 kavels te verkopen via een inschrijving / pitchmethode. Zodat iedereen gelijke kansen heeft. Ondernemers worden uitgedaagd om iets moois te gaan realiseren. Mogelijkheid om te sturen op type bedrijven.
Buiten de inschrijving blijft een kavel die gereserveerd is voor Trebbe /Dijkham. Zij hebben een bouwclaim en daarmee een recht op een kavel/ontwikkeling op A1 Bedrijvenpark Deventer West. Daarnaast wordt er nog een kavel gereserveerd voor een mogelijke bedrijfsverplaatsing met een aanzienlijke maatschappelijke impact.   

2. Zelfrealisatie grondeigenaar in combinatie met één-op-één verkoop
Een deel van de grond in het westelijke deel van A1 Bedrijvenpark Deventer is in bezit van Bruil Bouw Groep. Bruil Bouw Groep en HVBM Vastgoed (HBC B.V.) hebben aangegeven deze grond te willen ontwikkelen voor een nieuw vers-distributiecentrum voor supermarktketen PLUS, de nieuw gevormde coöperatie na de fusie tussen PLUS en Coop. Om dit mogelijk te maken is 8 ha verkocht aan HBC en koopt de gemeente ca. 1,1 ha grond aan van HBC voor de openbare ruimte. Daarnaast betaalt HBC een exploitatievergoeding voor het ontwikkelingen van hun eigen deel van de gronden. De afspraken zijn vastgelegd in 2 koopovereenkomsten en een posterieure overeenkomst. Deze zijn vastgesteld door het college. In Q2 zijn de gronden geleverd en is de exploitatiebijdrage betaald.

3. Werk/woonlocaties voor kermisexploitante
De overige gemeentelijke bedrijfskavels bestaan uit drie werk-/woonlocaties voor kermisexploitanten. Deze zullen via de gemeentemakelaars te zijner tijd in de markt worden gezet.

Bouwrijpmaken
Aannemer Dusseldorp is geselecteerd voor het bouw- en woonrijpmaken van het westelijke gedeelte. In april ’22 is gestart met de verdere aanleg van de wegen en grondwal.

Voortgang

Scope

Op koers

Uitvoering vind plaats binnen gestelde kaders.

Financiën

Op koers

A1 Bedrijvenpark is een verlieslatende grondexploitatie. Op basis van de actualiteiten is de grondexploitatie bijgesteld (zomeractualisatie). De verliesvoorziening voor A1 Bedrijvenpark is daarbij verlaagd naar € 21,6 miljoen (was bij jaarrekening 2021 € 21,7 miljoen.).
De grondexploitatie is geactualiseerd voor kavelprijs, civieltechnische raming, de te maken plankosten en de gemeentelijke rentevoet.
De nieuwe verkaveling is doorgevoerd in de grondexploitatie. De plankosten zijn bijgesteld, omdat vanwege de kleine kavels de “inschrijving/ pitch methode” een intensief traject. Ook zijn de grondprijzen zijn geactualiseerd.  
De grondexploitatie wordt altijd vertrouwelijk vastgesteld door de raad. Deze kwartaalrapportage is openbaar doordat het integraal onderdeel uitmaakt van de P&C documenten en hetgeldvandeventer.nl. Daardoor is er bij deze rapportage een restrictie in het detailniveau van de informatie.  

Afwijking begroting?

Nee

zie boven

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Naast de verliesvoorziening zijn er 5 risico’s opgenomen in het risicodossier die niet opgevangen kunnen worden in de grondexploitatie:

  1. Olthofboerderij heeft een negatieve waarde door restauratieplicht: 25% van €200.000, netto €50.000;
  2. Grondaankoop verloopt moeizaam. 25% kans op €1.0 miljoen schade, netto €250.000;
  3. Civieltechnische kosten zijn hoger (10%): € 1.000.000, kans 10% => € 100.000;
  4. Tegenvallende grondopbrengsten 10% van €3.250..000, netto €325.000.
  5. Risico niet ondertekenen (extern) van grondovereenkomsten 10% van €4.000.000, netto €400.000;

Het totaal netto risico is dan: €1,125 miljoen.

Planning

Afwijking begroting?

Nee

Voor 2022 is een nieuwe begroting opgemaakt.

Afwijking totaalplanning?

Op koers

Planning op hoofdlijnen:  

Uitgifte, verkoop en woonrijpmaken deel ‘Oost’: 2019-2023;
Bouwrijpmaken West hoofdinfrastructuur: 2022;
Uitgifte, verkoop en woonrijp maken deel ‘West’ 2022-2028

Communicatie

Communicatie

Op koers

Een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling is de dorpsraad Epse. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark Deventer in relatie tot het beperken ven de overlast voor het dorp Epse en bewoners die er vlakbij wonen.

De afspraken uit 1999 en 2005 zijn omgezet in een bestemmingsplan en inrichtingsplan (2009/2012). In de praktijk blijft het belangrijk om de inzichten over de plannen en verschijningsvormen buiten met elkaar te bespreken. De dorpsraad, de gemeente Lochem en de gemeente Deventer spreken hier met regelmaat over. Daar waar mogelijk investeert Deventer extra in afschermend groen of tracht bedrijven te bewegen extra maatregelen (t.o.v. vigerende wetgeving) te nemen om overlast in de vorm van zicht of geluid verder te beperken. Dit lukt regelmatig, maar ook soms niet.   

Afgelopen kwartaal is er een gesprek geweest met vertegenwoordiger van de Dorpsraad Epse. Er is aandacht gevraagd voor licht overlast. Bij een aantal bedrijven zijn de lampkappen gedraaid. Het is nog niet voldoende duidelijk of hiermee de klachten zijn verholpen.  
Zaterdag 9 juni is er een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Epse. De bijeenkomst stond in het teken van de huidige en komende ontwikkelingen rondom A1 Bedrijvenpark Deventer. De belangstelling was groot, er waren ongeveer 100 deelnemers aanwezig. Na de presentatie waren er verschillende rondleidingen. Hotel van der Valk, Sligro en Team DSM hadden speciaal voor deze dag de deur geopend. De reacties waren erg positief en de mogelijkheid om bedrijven te bekijken werd gewaardeerd. Er werd nadrukkelijk aandachtgevraagd voor de aansluiting op de N348. Wij begrijpen dit verzoek maar dit ligt nu formeel bij de provincie Gelderland.

Overige informatie

Geen bijzonderheden.