Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Er worden door de programma’s diverse ontwikkelingen gemeld. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten binnen het bestaande beleid, die veroorzaakt worden door (onvoorzienbare en onvermijdbare) externe factoren en waarvan uitstel extra kosten met zich zal meebrengen of op andere wijze zal leiden tot onoverkomelijke problemen.  In de budgetregels is dit nader toegelicht. Deze worden verrekend met de algemene middelen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

Structureel/Incidenteel

2022

1

Bijdrage VNG voor GGU

Burger en bestuur

Structureel

-46

2

Gemeenteraadsverkiezingen

Burger en bestuur

Incidenteel

70

3

Streaming raadsvergadering

Burger en bestuur

Structureel

-10

4

Afrekening 2021 VRIJ

Openbare orde en veiligheid

Incidenteel

516

5

Programma aanpak stikstof (PAS)

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidenteel

-50

6

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

Incidenteel

950

7

Vaststelling TOZO 2020

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Incidenteel

64

8

Beschermingsbewind

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Incidenteel

-319

9

VPB Reclame opbrengsten

Economie en internationaal beleid

Incidenteel

-70

10

Meicirculaire 2022 gemeentefonds

Algemene dekkingsmiddelen

Structureel

6.255

11

Stelpost accres prijzen en lonen

Algemene dekkingsmiddelen

Structureel

1.000

12

Stelpost accres Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

Structureel

1.650

13

Decentralisatie uitkering bodembescherming

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

-112

Saldo

9.898

*Structurele mutaties worden jaarlijks in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Onder incidenteel verstaan we baten en lasten die zich eenmalig voordoen.

Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.