Deze pagina is gebouwd op 09/23/2022 12:45:22 met de export van 09/23/2022 12:34:01

Corona

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken .

a. Algemeen budget

Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar:

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2022

Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021

1.177

Voorstellen 1e kwartaalrapportage 2022:

a. Precario

-54

b. Kermissen

-87

c. Parkeren

-100

Saldo 1e kwartaalrapportage 2022

936

Voorstellen 2e kwartaalrapportage 2022:

d. Compensatie inkomstenderving 2021

737

e. Tegemoetkoming huur

-17

Saldo 2e kwartaalrapportage 2022

1.656

De compensatie inkomstenderving 2021 is door het  Rijk vastgesteld voor de Kermisgelden, Toeristenbelasting, Parkeerbelasting en Kwijtscheldingen. Op basis van de realisatie cijfers 2021, ontvangen wij €737.000 aan compensatie.

Op 20 januari 2022 heeft het College de verlenging van de coronaregeling voor overige organisaties vastgesteld. Onderdeel van de regeling is - in lijn met gerechtelijke uitspraken - het verlenen van een tegemoetkoming in de huur over de periode dat het gehuurde vanuit overheidswege gesloten is geweest, dan wel hinder heeft ondervonden van beperkte maatregelen. De scope van de regeling betreft ondernemers die van de gemeente een pand of perceel grond huren. De ondernemers konden tot 1 juni 2022 een aanvraag indienen. De regeling is vastgesteld voor de periode medio november 2022 tot en met 1 juni 2022, maar de coronamaatregelen duurden tot februari 2022. Ruim 90 ondernemers zijn actief aangeschreven en op de hoogte gebracht van deze regeling. In totaal hebben 19 ondernemers een aanvraag ingediend, waarvan er 17 een voorstel voor tegemoetkoming ontvangen. Op basis van deze aanvragen is het voorstel een tegemoetkoming van ongeveer €17.000 toe te kennen. Indien van toepassing wordt voor resterende betalingsachterstanden een betalingsregeling getroffen. Voorstel is de tegemoetkoming ten laste van de gereserveerde coronamiddelen te brengen.

Er is een oproep gedaan aan de maatschappelijke organisaties om corona-gerelateerde exploitatie-tekorten over het jaar 2021 te melden. Deze actie loopt nog tot 1 oktober 2022.

b. Budget cultuur

Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar:

bedragen x €1.000 -/- = nadeel

2022

Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021

1.432

Amendement begroting 2022 - Programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024

-365

Voorstel 1e kwartaalrapportage 2022: Cultureel initiatief

-75

Saldo 1e kwartaalrapportage 2022

992

Voorstel 2e kwartaalrapportage 2022: Reservering Deventer schouwburg

-450

Saldo 2e kwartaalrapportage 2022

542

De Deventer Schouwburg lijkt de ontvangen TVL middelen (Tegemoetkoming Vaste Lasten) aan het Rijk definitief terug te moeten betalen. Het gaat om een bedrag van circa €450.000. Deventer Schouwburg is in samenspraak met andere schouwburgen en de brancheorganisatie VSCD in bezwaar gegaan bij het Rijk. Dit bezwaar is medio 2022 ongegrond verklaard. De Schouwburgen in kwestie zijn zich momenteel aan het oriënteren op nadere bezwaarprocedures. Het risico op terugbetaling TVL is reëel.

Er is een oproep gedaan aan de maatschappelijke organisaties om corona-gerelateerde exploitatie-tekorten over het jaar 2021 te melden. Deze actie loopt nog tot 1 oktober 2022.